Ånga inom livsmedelshantering

Minimera problemen med svårstädade utrymmen

Inom livsmedelshantering är det extra noga med hygienen och all yrkesmässig hantering regleras genom ett stort antal lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv och beslut. Enligt artikel 5 i EG-förordning 852/2004 gällande livsmedelshygien skall alla livsmedelsföretagare upprätta en faroanalys¹ över sin verksamhet. Faroanalysen är en systematisk genomgång av vilka faror som potentiellt kan uppstå i verksamheten, vilka åtgärder som vidtas för att förhindra att de uppstår och hur kontrollerna skall utföras (egenkontroll).

Det finns fyra definierade grupper av hälsofaror; mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena. I den första gruppen handlar det om t.ex. bakterier, virus, svampmögel och parasiter och i den andra dito om rester av bekämpningmedel men också om rengöringsmedel som kan komma i kontakt med livsmedel. Det är mot hälsofarorna i dessa två grupper som ånga kan ingå som en del av åtgärderna för att förhindra uppkomsten av faror enligt utförd faroanalys. Ånga är också effektivt vid ett utbrott av t.ex. listeria eller EHEC eftersom dessa i likhet med de allra flesta patogena mikroorganismer dör vid 70 – 75°C och torr ånga har en kokpunkt på cirka 180°C.

Egenkontroll

Ett mycket snabbt, säkert och tillförlitligt sätt att mäta både levande (ATP) och icke levande (AMP) organisk materia är en Lumitester™PD-30. Med en Lumitester™PD-30 tar det bara tio sekunder att få svar på nivåerna av ATP och AMP.

Det har gjorts många jämförande tester med framförallt Lumitester PD-20 mot olika konkurrenter exempelvis av Laboratory of Environmental Science, FCG Research Institute ,Inc. i Tokyo. Även filmer som jämför både PD-10 och PD-20 mot konkurrenter finns varav ett exempel är filmen nedan.
Två skillnader är tydliga mellan Lumitestern och konkurrenterna. Dels är det den högre noggrannheten på mätningarna och dels är Lumitestern det enda mätinstrumentet som även kan mäta AMP (icke levande organismer).

Den senaste Lumitestern, PD-30, innehåller flera förbättringar jämfört med PD-20. Den kanske mest signifikanta är att mätningar inte längre måste göras i rumstemperatur. Möjligheten att kompensera för temperaturer mellan 10°C och 40°C förbättrar tillförlitligheten i provsvaren och ger ett mer korrekt värde.

¹ Faroanalys är den svenska översättningen för HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)